Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Josuel Rogers Unlocks Potential.

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op afspraken die schriftelijk (per e-mail) bevestigd zijn.

1.3 Josuel Rogers Unlocks Potential behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Artikel 2. Definities en begrippen

2.1 Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Josuel Rogers Unlocks Potential haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

2.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Josuel Rogers Unlocks Potential heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Josuel Rogers Unlocks Potential zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Josuel Rogers Unlocks Potential.

2.3 Josuel Rogers Unlocks Potential levert diensten op het gebied van trainingen, coaching, workshops, presentaties of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. Josuel Rogers Unlocks Potential is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 70077126.

2.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Josuel Rogers Unlocks Potential haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Josuel Rogers Unlocks Potential kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

2.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Josuel Rogers Unlocks Potential zijn vrijblijvend.

3.2 De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3.3 Een overeenkomst met Josuel Rogers Unlocks Potential komt  slechts tot stand als  de aanvaarding van de offerte  schriftelijk via een inschrijfformulier of per e-mail heeft plaats gevonden. Inschrijving verplicht de cliënt of de opdrachtgever tot betaling.

3.4 Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.

3.5 Josuel Rogers Unlocks Potential kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de client c.q. opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6 De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.7 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Josuel Rogers Unlocks Potential zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Josuel Rogers Unlocks Potential heeft jegens de uitvoering van een opdracht of overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

4.2 Josuel Rogers Unlocks Potential behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.3 De client c.q. opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens op het inschrijfformulier, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn Josuel Rogers Unlocks Potential. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft Josuel Rogers Unlocks Potential het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de client c.q. opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Josuel Rogers Unlocks Potential is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door client c.q. opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Josuel Rogers Unlocks Potential kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Duur overeenkomst en ontbinding

5.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

5.2 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 6. Vooraf annuleren of niet verschijnen bij coaching sessies

6.1 Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de dag van de afspraak.

6.2 Bij annuleren binnen 48 uur voor de afspraak en niet op de dag van de afspraak wordt 50% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

6.3 Bij annuleren op de dag van de afspraak of bij niet verschijnen wordt 100% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Wijzigingen of annuleringen in de inschrijving voor workshops en trainingen

7.1 Bij wijzigingen door de client c.q. opdrachtgever in de oorspronkelijke aanmelding c.q. inschrijving voor een workshop of training worden door Josuel Rogers Unlocks Potential administratiekosten in rekening gebracht.

7.2 Wijzigingen in de aanmelding dienen tijdig én schriftelijk aan Josuel Rogers Unlocks Potential ter kennisgeving te zijn aangeboden.

7.3 Annulering van inschrijvingen dient altijd schriftelijk te geschieden. De client c.q. opdrachtgever is in ieder geval de volgende kosten verschuldigd:

  • workshop of training tot 1 week voor de uitvoeringsdatum: 25% van de kosten
  • workshop of training binnen 1 week voor de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten
  • bij niet verschijnen zonder annulering: 100% van de kosten

.

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden

8.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag naar IBAN NL 55 BUNQ 2069 0503 00 t.n.v. Josuel Rogers Unlocks Potential. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven.

8.2 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

8.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 9. Incassokosten

9.1 Indien Josuel Rogers Unlocks Potential over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de client c.q. opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Josuel Rogers Unlocks Potential behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de cliënt c.q. opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

10.2 Josuel Rogers Unlocks Potential neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op van de cliënt c.q. de opdrachtgever en de door haar aangewezen deelnemers aan een workshop en training.

10.3 De cliënt c.q. opdrachtgever stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens om door Josuel Rogers Unlocks Potential op de hoogte te worden gehouden van andere dienstverleningen.

10.4 Indien een client c.q. opdrachtgever geen prijs stelt op de informatie over (nieuwe) activiteiten en diensten dan kan hij/zij zich afmelden van de verzendlijst.

 

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvoeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien blijkt dat informatie verstrekt wordt over gepleegde strafbare feiten of vergrijpen, dan zal cliënt c.q. afnemer op deze feiten gewezen worden. Conform het geldende recht zal indien nodig melding van deze feiten gedaan worden aan betreffende instanties.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

12.1 Josuel Rogers Unlocks Potential behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Josuel Rogers Unlocks Potential behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie te kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de client c.q. opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Josuel Rogers Unlocks Potential.

13.2 Josuel Rogers Unlocks Potential streeft er naar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen dan wordt de cliënt c.q de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.

13.3 Indien een klacht gegrond is, zal Josuel Rogers Unlocks Potential de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client c.q. opdrachgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de client c.q. opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.4 Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal Josuel Rogers Unlocks Potential slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Josuel Rogers Unlocks Potential aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoonbaar kan maken dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Josuel Rogers Unlocks Potential.

14.2 Indien Josuel Rogers Unlocks Potential aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

14.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Josuel Rogers Unlocks Potential of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Josuel Rogers Unlocks Potential aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Josuel Rogers Unlocks Potential afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering.

14.5 Elke aansprakelijkheid van Josuel Rogers Unlocks Potential voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Josuel Rogers Unlocks Potential en de cliënt c.q. opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien de cliënt c.q. opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.

Blijf op de hoogte

We weten allebei dat je deze website waarschijnlijk niet regelmatig gaat bezoeken

Dus meld je aan voor mijn mailinglijst om op de hoogte te blijven en inspiratie te ontvangen in je inbox.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Josuël Rogers Unlocks Potential

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

×
×

Winkelwagen